Tania reklama w internecie dla firm.
| Billboard reklamowy | Spis firm | Regulamin | Opis | Kontakt
Darmowa reklama w internecie, niskie ceny.
Billboardy reklamowe to tania i skuteczna reklama
internetowa dla firm. Prezentacja firmy w sieci.

Regulamin:


§1 Wstęp
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi przez bbSoft WebDesign polegającej na przyjmowaniu do publikacji reklam w serwisie billbordowym pod adresem http://www.BillboardReklamowy.pl. Marka 'BillboardReklamowy.pl' należy do firmy bbSoft WebDesign z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lubińska 30/10, 53-624 Wrocław. NIP 897-111-81-39.

§2 Zamawianie publikacji reklam
 1. Serwis 'BillboardReklamowy.pl' udostępnia Klientom możliwość publikacji reklam w wybranych boksach odsyłających do wskazanych przez nich adresów URL.
 2. Rezerwacja boksu reklamowego dokonywana jest na podstawie formularza zamówienia.
 3. Rezerwacja obowiązuje przez 5 dni od chwili jej złożenia.
 4. W celu umieszczenia reklamy w wybranym przez siebie boksie, Klient powinien wypełnić formularz zamówienia, wgrywając plik graficzny i podać tytuł oraz opis reklamy, datę rozpoczęcia publikacji a także adres URL, do którego reklama ma odsyłać.
 5. Po wypełnieniu formularza zamówienia Klient potwierdza treść zamówienia reklamy oraz dokonuje płatności za wybrany czas publikacji. Potwierdzenie treści zamówienia oznacza zgodę Klienta na warunki świadczenia usługi, zawarte w niniejszym regulaminie.
 6. Cennik reklam w serwisie 'BillboardReklamowy.pl', jest dostępny w forumarzu zamówień i może być różny dla różnych boksów reklamowych.
§3 Ograniczenia treści reklam
 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w reklamie treści sprzecznych z prawem, naruszających prawo i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc również treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
 2. bbSoft WebDesign zastrzega sobie prawo do usuwania reklam, o których mowa w ust. 1, w przypadku usunięcia wyżej wymienionych reklam, uiszczona przez Klienta opłata z tytułu umieszczenia reklamy nie podlega zwrotowi.
 3. bbSoft WebDesign może przekazać dane Klientów zamawiających reklamy sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez nich w związku z naruszeniem prawa.
§4 Publikacja reklam
 1. Klienci mogą zamawiać boksy reklamowe, według swojego wyboru, na dowolny okres.
 2. Okres danej kampanii reklamowej rozpoczyna się każdorazowo pod dwoma warunkami:
  a) otrzymania potwierdzenia dokonania opłaty za reklamę ciągu do 5 dni od dnia zarezerwowania miejsca reklamowego
  b) zaakceptowania przez bbSoft WebDesign reklam pod punktem regulaminu.
 3. Okres reklamowy rozpoczyna się o godzinie 00:00 w dniu ustalonym jako dzień rozpoczęcia - pod warunkiem spełnienia ust. 2a i 2b
 4. Okres reklamowy kończy się o godzinie 23:59 w dniu w którym upływa ustalona ilość dni opłaconej reklamy.
 5. Jeśli w ciągu 5 dni od zarezerwowania miejsa reklamowego bbSoft WebDesign nie otrzyma potwierdzenia dokonania płatności zarezerwowane miejsce zostanie zwolnone.
 6. Za moment rezerwacji miejsca reklamowego uważa się chwilę przyciśnięcia przycisku 'Rezerwacja'
§5 Płatności
 1. bbSoft WebDesign przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cenniku, w każdym czasie, bez ograniczeń. Zmiana cen nie ma wpływu na reklamy będące w trakcie realizacji.
 2. Publikację reklam Klient może opłacić kartą kredytową, przy pomocy przelewów oferowanych przez serwis DotPay.pl lub wpłatą na poczcie.
 3. Jeżeli autoryzacja karty kredytowej lub przelewu przebiegnie pomyślnie, Klient zostanie o tym poinformowany.
 4. Do czasu gdy bbSoft WebDesign nie otrzyma potwierdzenia płatności reklama nie jest publikowana.
 5. W przypadku kiedy bbSoft WebDesign otrzyma potwierdzenie płatności po wybranej przez Klienta dacie rozpoczęcia publikacji reklamy, czas rozpoczęcia jest przesuwany od dnia następnego godziny 00:00 do godziny 23:59 dnia wynikającego z ilości wybranych dni publikacji reklamy.
§6 Weryfikacja reklamy
 1. bbSoft WebDesign zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści tytułu lub opisu reklamy jeśli maksymalna ilość zamieszczonych znaków przekracza dopuszczalne limity lub w przypadku gdy opis lub tytuł zawieraja błędy otrograficzne, stylistyczne lub inne.
 2. bbSoft WebDesign zastrzega sobie prawo do niepublikowania reklamy w sytuacji gdy adres docelowy strony WWW jest błędnie podany, do czasu poprawienia adrsu przez Klienta.
 3. W przypadku gdy Klient nie dołączy pliku graficznego do reklamy, bbSoft WebDesign wykona zrzut ekranu strony internetowej do której prowadzi reklama.
 4. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych z dokonanymi zmianami, reklama po jej poprawieniu będzie wyświetlana we wcześniej ustalony sposób.
§7 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji usługi Klient zobowiązany jest zgłaszać bbSoft WebDesign pocztą elektroniczną na adres billboard (at) billboardreklamowy.pl nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia zdarzenia.
 2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji reklamy.
 3. Reklamacja powinna wskazywać wady zamówionej reklamy.
 4. Oceny reklamacji oraz jej zasadności dokonuje bbSoft WebDesign.
 5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, bbSoft WebDesign, po konsultacji z Klientem, zobowiązuje się sprostować wady w reklamie i wydłużyć czas trwania o ilość dni wynikających ze zdażenia.
§8 Przerwy techniczne
 1. bbSoft WebDesign zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym regulaminem z przyczyn technicznych. bbSoft WebDesign dołoży najwyższej staranności, aby przerwy trwały możliwie najkrócej. Przerwy w świadczeniu usług z przyczyn technicznych nie dają podstawy do zgłoszenia reklamacji. Powstałe przerwy wydłużają czas trwania reklamy o czas wynikający z występowanej przerwy.
 2. bbSoft WebDesign nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
§9 Wyłączenie odpowiedzialności
 1. bbSoft WebDesign nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam oraz zawartość stron internetowych do których reklamy odsyłają.
 2. Klient zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie bbSoft WebDesign w związku z treścią zamieszczonej reklamy oraz zawartością stron internetowych, do których reklama odsyła, w tym również do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny i zapewnia, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconej do publikacji reklamie - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.
 4. Przesłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że powyższy obowiązek jest spełniony.
 5. Odpowiedzialność wobec Klienta za nienależytą realizację reklamy ograniczona jest do maksymalnej wartości z tytułu zamówionej reklamy.
§10 Postanowienia końcowe
 1. Obsługujemy tylko firmy i instytucje, osoby prywatne prosimy o nieskładanie zamówień i nie wysyłanie zapytań.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
Billboard reklamowy | Spis firm | Regulamin | Opis systemu | Kontakt | Google+
Reklama internetowa. Billboardy reklamowe dla firm.
© 2004-2010 bbSoft WebDesign. - System (br) - ver 1.315